نحوه استفاده از کارت نقدی سیرا

جهت استفاده از کارت نقدی سیرا ابتدا اپ را دانلود و نصب کنید سپس طبق مراحل زیر از کارت استفاده کنید.